گالری ویدئوها

گالری ویدئوهای کلی چهارچوب

معرفی اجزای چهارچوب - بخش اول


آشنایی با باهو چهارچوب


روش اندازه گیری ابعاد چهارچوب


 معرفی اجزای چهارچوب - بخش دوم
گالری ویدئوهای چهارچوب فلزی فرانسوی

معرفی چهارچوب فلزی فرانسوی با رنگ کوره ای


معرفی چهارچوب فلزی فرانسوی


تولید چهارچوب فلزی ساختمانی


گالری ویدئوهای چهارچوب PVC

 استحکام چهارچوب PVC

معرفی چهارچوب PVC

 ابعاد استاندارد چهارچوب PVC

 نصب مدرن چهارچوب PVC

 نصب سنتی چهارچوب PVCگالری ویدئوهای رنگ آمیزی و ضدزنگ زدن چهارچوب

 معرفی رنگ کوره ایگالری ویدئوهای معرفی درب های ضدسرقت

درحال آماده سازی کلیپ ها می باشیم...

گالری ویدئوهای حضور شرکت پلیمر درب گل میخ در نمایشگاه های معتبر ایران

نمایشگاه تهران - 2022


نمایشگاه قائمشهر - مازندراننمایشگاه ساری - مازندران