کوبه درب

تاریخچه درب در جهان و ایران

/post-6

درب، یک مانع لولادار و متحرک است که امکان ورود به محوطه و خروج از آن را فراهم میکند. یک ورودی در دیوار را می توان به عنوان درگاه معرفی کرد. هدف اصلی و اساسی درب، فراهم کردن امنیت به وسیله کنترل دسترسی به درگاه است. به طور معمول، درب قطعه ای است که در درگاه یک ساختمان، اتاق یا وسیله نقلیه قرار میگیرد و معمولا از موادی متناسب با کارکرد آن ساخته میشود.