اجزاء درب

قسمتهای مختلف درب داخلی ساختمان

/post-9

در ادامه مطلب به بررسی قسمتهای مختلف تشکیل دهنده درب داخلی ساختمان می پردازیم که عبارتند از قاب، لنگه، آستانه، وادار،بائو، قیدهای تحتانی و فوقانی، تنکه، دماغه و یراق آلات