درب ها از نظر بازشو به دو مدل راست بازشو و چپ بازشو تقسیم می شوند که انتخاب درست بازشو آن برای مشتریان حائز اهمیت است. در ادامه به بررسی آن می پردازیم:

وقتی از بیرون به این نوع درب‌ها نگاه کنیم:

 • درب راست بازشو:
  • لولا در سمت راست قرار دارد
  • درب پس از باز شدن به سمت راست حرکت می‌کند.
  • لولا آن در سمت راست قرار دارد.
  • دستگیره آن در سمت چپ قرار دارد.


 • درب چپ باز شو:
  • جهت حرکت این نوع درب درست عکس درب‌های راست بازشو می‌باشد
  • درب به سمت چپ حرکت می‌کند.
  • لولا آن در سمت چپ قرار دارد.
  • دستگیره آن در سمت راست قرار دارد.

وقتی از داخل به بیرون نگاه کنید موارد فوق برعکس است.