برخلاف نظر برخی از افراد این کلمه یک کلمه بیگانه و جدید نیست، «چهارچوب» در اشعار ناصرخسرو وجود دارد و این نشان می‌دهد که این کلمه از قرن ها پیش کاربرد داشته است.

پیش از این کاین چهارچوب جسم چون مهرم بسوخت   ................   سقف نه گردون ز آه عاشقان پردود بود

املای صحیح آن «چهارچوب» است، این کلمه در زبان محاوره به صورت شکسته «چارچوب» بیان می‌شود ولی در نوشتار باید همان «چهارچوب» نوشته شود .

معنی چهارچوب

چهارچوب لغتنامه دهخدا :

 چهارچوب . [ چ َ / چ ِ ] (اِ مرکب )قطعاتی از چوب که بیش از 3 و کمتر از پنج باشد. چهار قطعه ٔ چوب که معمولاً تراشیده شده و به زوایای قائمه بهم متصل شده باشد و چهار جانب چیزی را فراگیرد.

چارچوب لغتنامه دهخدا :

چارچوب . (اِ مرکب ) هر چهارچوب دروازه یعنی هر دو چوب بالائین و فرودین و هر دو چوب بازوی در. (آنندراج ). چارچوب در. چارچوبه . حاشیه ٔ چوبین در که دو مصراع یا لت [ ت ِ ] در یک لته در آن جای گیرد. دریواس . (برهان ). || چهار قطعه چوبی که در حاشیه ٔ چیزی قرار دهند. (ناظم الاطباء).
– چارچوب عکس ؛ قاب عکس .


مترادف چهارچوب

 • چهارچوبه
 • چارچوبه
 • قالب، کادر
 • اسکلت
 • بدنه
 • قاب
 • حیطه
 • قلمرو

چارچوب به انگلیسی

 • carcass
 • case
 • frame
 • skeleton
 • stock


ترکیبات چهارچوب

 • چهارچوب در : قطعات چوب چهارگانه ٔ اطراف در که دو به دو موازی و مساوی است و شکل مستطیلی سازد و دو لنگه در (در درهای دولتی ) و در یک لتی داخل آن حرکت کند و باز و بسته شود. حاشیه ٔ چوبین در. دریواس . رجوع به چارچوب شود.
 • در چهارچوب چیزی گفتگو کردن : در محدوده ٔ آن سخن گفتن و گفتگو کردن درباره ٔ چیزی آن سان که از حدود آن تجاوز نکند، مانند در چهارچوب قانون صحبت میکنیم ، در چهارچوب قانون بایستی قضاوت کرد. در چهارچوب علم گفتگو باید کرد.
 • در چهارچوب قرار دادن و در چهارچوب افکندن : مجازاً به معنی محدود کردن و برای چیزی حد و حدودی قرار دادن است .