کاتالوگ رنگ روکش ABS درجه 1 و 2

با توجه به موجودی روکش های درب های ABS، موجودی رنگ فعلی روکش های درجه یک و دو ABS به شرح زیر می باشد:

موجودی روکش درب درجه یک ABS:

توجه: به علت اسکن روکش ها، رنگ های زیر متمایل به سفید (نور اسکن) هستند اما در واقعیت تیره تر هستند.


موجودی روکش درب درجه دو ABS:

توجه: به علت اسکن روکش ها، رنگ های زیر متمایل به سفید (نور اسکن) هستند اما در واقعیت تیره تر هستند.